صندلی رستوران،اپراتوری

صندلی با دسته با رویه کوبی متحرک
قیمت بدون مالیات: 130,000 تومان
صندلی بادوام

31,000 تومان

قیمت بدون مالیات: 31,000 تومان

صندلی بی دسته با رویه کوبی ( متحرک)
قیمت بدون مالیات: 115,000 تومان
صندلی رستوران
صندلی رستوران

120,000 تومان

قیمت بدون مالیات: 120,000 تومان
صندلی رستوران

105,000 تومان

قیمت بدون مالیات: 105,000 تومان
صندلی رستوران

85,000 تومان

قیمت بدون مالیات: 85,000 تومان
صندلی گردان اپراتوری رویه کوبی شده دسته دار
قیمت بدون مالیات: 188,000 تومان

میز  صندلی بادوام
قیمت بدون مالیات: 0 تومان