صندلی انتظار

صندلی انتظار 1 نفره پانچ رویه کوبی شده FT251
نیمکت یک نفره با تشک...
قیمت بدون مالیات: 230,000 تومان
صندلی انتظار 2 نفره
نیمکت  دو نفره&...
قیمت بدون مالیات: 270,000 تومان
صندلی انتظار 2 نفره با میز وسط
نیمکت  دو نفره&...
قیمت بدون مالیات: 440,000 تومان
صندلی انتظار 2 نفره رویه کوبی شده FT 252
نیمکت  دو نفره&...
قیمت بدون مالیات: 370,000 تومان
صندلی انتظار 2 نفره فرودگاهی  L152
نیمکت  دونفره&n...
قیمت بدون مالیات: 220,000 تومان
صندلی انتظار 2 نفره پانچ بدون پشتی B452
نیمکت  دونفره&n...
قیمت بدون مالیات: 180,000 تومان
صندلی انتظار 3 نفره
نیمکت  انتظار س...
قیمت بدون مالیات: 380,000 تومان
صندلی انتظار 3 نفره رویه کوبی شده
نیمکت  انتظار س...
قیمت بدون مالیات: 660,000 تومان
صندلی انتظار 4 نفره با میز وسط HB154
نیمکت  انتظار ف...
قیمت بدون مالیات: 650,000 تومان
صندلی انتظار ترانزیت  4 نفره H154
نیمکت  انتظار 4...
قیمت بدون مالیات: 600,000 تومان
صندلی انتظار ترانزیت 2 نفره H152
نیمکت  انتظار س...
قیمت بدون مالیات: 380,000 تومان
صندلی انتظار ترانزیت 3 نفره
نیمکت  انتظار س...
قیمت بدون مالیات: 480,000 تومان
صندلی انتظار تک نفره ترانزیت
نیمکت یک نفره  ...
قیمت بدون مالیات: 280,000 تومان
صندلی انتظار تک نفره رویه کوبی شده
نیمکت  انتظار ت...
قیمت بدون مالیات: 340,000 تومان
صندلی انتظار یک نفره پانچ
نیمکت یک نفره  ...
قیمت بدون مالیات: 180,000 تومان
صندلی با دسته با رویه کوبی متحرک
قیمت بدون مالیات: 130,000 تومان
صندلی بی دسته با رویه کوبی ( متحرک)
قیمت بدون مالیات: 115,000 تومان
صندلی رستوران

85,000 تومان

قیمت بدون مالیات: 85,000 تومان